Entries by wilfrid

Minority Leader Speech

Rapport Kunsilliera.  Kunsill Lokali Iklin. Onorevoli PM, Ministri, Segretarji Parlamentari, Ammistrazzjoni tal-Partit, Delegati, Kollegi Kunsilliera, Membri. Nhar il-11 t’April 2015, il-poplu tal-Iklin kellhu ghazla. B’mod simili hafna ghall-kuntest tal-elezzjoni generali tal-2013, l-Iklinizi kellhom ghazla bejn kif jghidu l-Inglizi ‘more of the same’ jew inkella tassew bidu gdid u vizjoni fit-tul ghall-lokalita. Il-manifest ta’ Tim Iklin […]

Proposals – Movement of the Progressive Moderates

The first letter of proposals o.b.o. the movement presented to the Hon. Prime Minister Dr.Lawrence Gonzi, to the Hon. Leader of the Opposition Dr.Joseph Muscat, to his Excellency the President of the Republic Dr.George Abela and to his Excellency the Archbishop of Malta Paul Cremona as well as other dignitaries and authorities. Letter-Progressive-Moderates

Beliefs

I believe in a democratic system which works in dialogue with the people, experts, local stakeholders and the international community. A decision making system based on listening, in order to be able to make the best decisions and judgments, based on the whole picture and the widest array of awareness and information. Towards achieving an […]

Wilfrid Buttigieg – Observations

Dear friends, the following are the observations made following a two year political discernment process which took place between January 2009 and January 2011. A process which was initiated to find an answer to the following questions: What are my true political values? Should one get involved directly in politics with a political party, or […]

L-Identita’

Konferenza V2015+ L-Identita’ Ftit jiem ilu mort Londra u ahna u gejjin lura, bi nhar, kien temp mill-isbah. Fl-inzul tieghu l-ajruplan ha rotta li biha stajna naraw lil Malta, Ghawdex, Kemmuna u l-Gzejjer ta’ San Pawl mill-[enb. Meta nhares lejn Malta minn fuq ajruplan dejjem inhoss certu ecitament dwar kif se naghmlu l-ahjar minn dan […]

Konferenza Viżjoni 2015 – Introduzzjoni u Profil

Konferenza V2015+ Introduzzjoni u Profil Rigward il-konferenza, nahseb li kienet inizjattiva tajba li tilqa’ fi hdana lil dawk il-membri tas-socjeta’ li jharsu lejn sitwazzjonijiet socjali u politici b’mod kemm jista’ jkun oggettiv, u mhux b’xi lenti ta’ xi kulur partikolari. Nahseb ukoll li dan huwa l-istil ta’ governanza tal-futur u li fic-cirkustanzi prezenti l-gvern tassew […]

L-Ambjent u s-Saħħa

Konferenza V2015+ L-Ambjent u S-Sahha Meta nitkellmu dwar l-ambjent fuq xhiex qed nitkellmu? Fuq il-kampanja? Iva wkoll… Imma ghalija l-ambjent jinkludi wkoll dak li nsibu u nesperjenzaw malli nohorgu mill-bibien tad-djar taghna u jinkorpora fatturi bhal kwalita’ tal-arja fit-triq, kif wkoll l-kwalita’ tal-arja gewwa postijiet pubblici. Nistaqsi, ghalfejn ghandna nqumu kull filghodu f’riha ta’ dhahen […]