Minority Leader Speech

Rapport Kunsilliera.  Kunsill Lokali Iklin.
Onorevoli PM, Ministri, Segretarji Parlamentari, Ammistrazzjoni tal-Partit, Delegati, Kollegi Kunsilliera, Membri.

Nhar il-11 t’April 2015, il-poplu tal-Iklin kellhu ghazla.

B’mod simili hafna ghall-kuntest tal-elezzjoni generali tal-2013, l-Iklinizi kellhom ghazla bejn kif jghidu l-Inglizi ‘more of the same’ jew inkella tassew bidu gdid u vizjoni fit-tul ghall-lokalita.
Il-manifest ta’ Tim Iklin (ghax ahna ikkampanjajna bhala Tim) kien fih mas-47 punt ta’ hidma. Fost il-hafna punti tal-manifest weghdna mentalita Gdida ta’ Tmexxija, Kunsill Maghqud, Cittadinanza Attiva, Kunsill Digitali, l-isfruttament ta’fondi Ewropej, Radju Digitali, Park ghall-Annimali, Skemi relatati mal-uzu ta’karozzi tal-elettriku, konsultazzjoni kontinwa, progett e-bikes, infurzar fuq sewqan eccessiv, kollaborazzjoni mal-Universita ta’Malta, vizjoni strategika ta’kunsill li tinkludi ‘town planning’ fit-tul, gemellaggi ma rhula barra minn Malta, progetti turistici kif wkoll progetti relatat mat-tishih tal-identita u mal-istorja tal-Iklin.

Akkost ta’ dan il-programm hekk mahsub u estensiv (programm li twassal f’kull dar tal-lokalita kemm bil-miktub kif wkoll permezz tal-mezzi digitali) il-poplu tal-Iklin xorta wahda ghazel l-istess tmexxija li kienet ilha 20 sena fil-maggoranza – dan fisser li ma kienx se jkun possibbli li nwettqu l-manifest elettoralli fil-prattika.

Filwaqt li stqarrejna d-dizappunt taghna, xorta wahda tajna il-kelma li konna se nahdmu b’mod kostruttiv, pozittiv u b’mod li jhares il-quddiem.  Minn April 2015 sal-llum hekk hdimna u hekk bi hsiebna nibqghu nahdmu. Fi kliem is-sindku stess ‘qatt ma kellhu kunsill maghqud bhal dan’.
Fost il-proposti li hdimna fuqhom fl-2015 kien hemm il-‘category based parking’ fejn ipproponejna li jsiru bidliet fil-kaxxi tal-parkegg li jiffavorixxu karozzi izghar, b’mod specjali f’toroq fejn il-parkegg huwa ferm limitat.  Avolja din il-proposta damet biex tigi attivata mill-kunsill – bi prudenza izda b’persistenza wasalna biex fl-ahhar beda il-process ta’ konsultazzjoni ma ™ biex possibilment il-kunsill ta l-Iklin ikun kunsill kapaci jsib soluzzjonijiet innovattivi u relevanti ghal problem tal-parkegg.
Aspett iehor li hdimna fuqhu kien dak taz-zieda fl-uzu tal-mezzi digitali – fejn minn ‘sistema’ antikwata ta’ tqassim ta’ photocopies bla kulur bhala mezz ta’ notifika lir-residenti – ipproponejna u gew introdotti sistemi ta’ notifiki digitali.

Ghad baqalna hafna xi jsir – fosthom nemmnu li il-lokalita ta l-Iklin ghadha nieqsa minn sens b’sahhtu ta’ identita. Fl-Iklin jonqos wkoll l-ivilupp artistiku tal-lokalita, kif wkoll progetti b’sinergija ma kunsilli fil-madwar.  Nemmnu wkoll li l-lokalita tal-Iklin setghet tkun fost dawk il-lokalitajiet bl-ghola numru ta’ karozzi li jahdmu bl-elettriku. Il-verita hi li dawn il-kuncetti ghadhom il-boghod li jitwettqu fil-prattika.

Ahna konna konvinti li kieku ksibna maggoranza ezekuttiva konna fuq medda ta snin nittrasformaw il-lokalita minn tant aspetti differenti.  Pero b’sens ta’ ghaqal u rispett lejn ir-regoli tad-demokrazija se naghmlu dak li nistghu. Illum iktar minn qatt qabel nista nifhem il-kliem tal-kbir mexxej ta’ dan l-istess partit – l’eks Prim Ministru ‘Duminku Mintoff’ li kien jghid ‘fl-oppozizzjoni m’int xejn’. Personalment forsi m’inix daqsekk drastiku fil-mod kif nesprimi l-istess hsieb pero b’mod simili hafna, iva nista nghid ‘li fl-oppozizzjoni tista twettaq hafna inqas u li huwa tassew minnhu li f’diversi sitwazzjonijiet ikollok idejk marbuta’.

Minn naha tal-gvern centrali u l-awtoritajiet nemmen li ghandu jkun hemm rispett u stima ikbar lejn il-kunsilliera biex tassew ikunu jistghu jaghmlu differenza fil-lokalita taghhom bhala rapprezentanti tal-poplu anki jekk ikunu fil-minnoranza.

Matul dawn l-ahhar disa xhur, kull meta kellmuna r-residenti morna ghandhom jew tkellimna maghhom u wassalna l-ilmenti.  Hawnekk ma nistax ma nfahharx lil kollega tieghi Maris Azzopardi li tant hija vicin tal-poplu tal-Iklin kif inhu fl-istil naturali taghha. Persuna li tisma u b’hafna pacenzja tassisti l-bzonnijiet tar-residenti, zghar kemm huma zghar.
Minn naha tieghi nemmen li l-politika hija iktar dwar policies u vizjoni fit-tul ghall-lokalita, milli affarijiet zghar bhal per ez. l-qtugh ta’ bozzoz jew linji tal-parkegg li jistghu facilment jigi amministrati mill-ezekuttiv. Pero ikollhi nammetti li wara din l-esperjenza ta’ elezzjoni u 9 xhur bhala minority leader fhimt iktar minn qatt qabel kemm huma importanti l-aspetti prattici z-zghar li jmissu l-hajja ta’kuljum tar-residenti.

Bhala ex-ghalliem naf li biex tisma trid hafna pacenzja u energija. Baqali madwar 60 sekonda mill hin allokat….

Bhala ‘minority leader’ avolja gej mill-ambitu tal-moviment u s-sena 2013 kienet tirrapprezenta l-ewwel darba li qatt ivvutajt ghall-PL (jew iktar precizament il-moviment li nbena madwar il-PM ta’pajjizna Dr.Joseph Muscat) – ftit wara sahansitra accejtajt li nikkonesta bhala kanditat fil-kunsilli f’isem dan il-moviment – ghadni ferm kburi sal-llum li hadt din id-decizjoni.  Iz-zmien tassew tani parir u bla dubju wara kwazi tliet snin ta’ tmexxija ta dan il-gvern – nista nghid li bhal dawk is-36,000 votant kont tassew fuq in-naha tajba tal-istorja – grazzi ghal dak il-vot kuragguz favur il-bidla pajjizna tassew mexa l-quddiem minn tant aspetti differenti – kif jixraq u kif tant kien mistenni.

Sakhemm dan it-tim mibni madwar il-PM jibqa fuq in-naha t-tajba tal-istorja u ma jitlifx l-awtorita morali li jmexxi l-pajjiz (kif gralu il-PN wara madwar 15/20 sena ta’ tmexxija) jiena nibqa kburi li nservi l-pajjizi taht il-kappa ta dan il-moviment. Minghajr diffikulta u b’konsistenza – kif ghidt drabi ohra – dakinhar li l-affarijiet jinbidlu – jien nkun fost dawk li fl-interess nazzjonali nibda nfittex mill-gdid in-naha t-tajba tal-istorja.  J’Alla jum ta’ dan it-tip mhux biss idum biex jasal – izda ma jasal qatt.

Ninkuraggixxi lil kull membru ta’ dan il-moviment biex jaghmel il-parti tieghu zghira kemm hi zghira biex dan il-pajjiz jibqa jimxi l-quddiem. Kif jghid il-PM ta’ pajjizna in-naha t-tajba tal-istorja ma tappartjeni lil ebda partit politiku izda tappartjeni biss lill ambitu taz-zminijiet.  Ghandi l-unur nghid li sal-llum 31 ta’Jannar tas-sena 2016 – ghad ghandi fiducja kbira fil-PM – dan il-partit ghandu ghal xhiex tassew ikun kburi li ghandu mexxej bhal Dr.Joseph Muscat – j’Alla dan il-moviment tant b’sahhtu jibqa ghaddej kif inhu mhux biss ghal ftit snin izda ghall-ghexieren.

Nsellmilkhom u grazzi tal-hin prezzjuz taghkhom. Il-hadd it-tajjeb lil kullhadd.

Team Iklin Campaign Materials

Link to Team Iklin Manifest for Iklin Local Council Elections

Team Iklin Manifest Campaign Booklet

Business Cards

Iklin LC Business Cards Election 15 Wilfrid English Version

Iklin LC Business Cards Election 15 Wilfrid English Version

Iklin LC Business Cards Election 15 Wilfrid English Version

Team Iklin Complimentary Slip

Iklin Team Election 2015 Comp Slip